środa, 25 Listopad 2020 , imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów (wzory dokumentów do pobrania – na dole strony).
Wniosek zawiera:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych);
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów (numer ewidencyjny działki, miejscowość, obręb, gmina);
4) wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (miejsce – numer ewidencyjny działki, miejscowość, obręb, gmina, lokalizacja na terenie zakładu np. przy budynku produkcyjnym, pod wiatą, w magazynie, etc., sposób – podając parametry i charakterystykę należy wskazać w czym będą magazynowane np. w opakowaniach jednostkowych, pojemnikach, workach big-bag, oraz wykazać zabezpieczenia miejsc magazynowania pod kątem oddziaływania odpadów na środowisko),
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku (w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg – organem właściwym
do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest marszałek województwa),
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (oprócz wskazania masy odpadów, należy wskazać miejsce magazynowania jak w pkt. 4a podając parametry tego miejsca, stanowiące podstawę wyliczenia, z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych oraz BHP),
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (podając parametry tego miejsca, stanowiące podstawę wyliczenia, z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych oraz BHP);
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów (należy określić kolejność postępowania z odpadem od momentu jego przyjęcia do momentu jego przekazania
wraz ze wskazaniem spełnienia obowiązku ewidencyjnego);
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (należy podać numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie prawa własności do terenu – art. 25 ustawy o odpadach, wskazać transportujących oraz odbiorców zbieranych odpadów, przedłożyć dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników, wskazać dane dotyczące instalacji lub urządzeń, w tym podanie ich stanu technicznego, wskazanie sposobu zabezpieczenia środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem zbieranych odpadów, etc.);
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów (max. przewidziane ustawą – 10 lat);
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem (zasady określania rodzaju odpadu, ewidencja oraz sprawozdawczość, monitoring wizyjny miejsc magazynowania, etc.);
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona
(działania jakie zostaną podjęte w stosunku do odpadów zgromadzonych, do maszyn i urządzeń oraz całego terenu objętego działalnością);
9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a (zgodnie z art. 48a ust. 2 – nie dotyczy odpadów obojętnych tj. odpadów określonych definicją
w art. 3 ust. 1 pkt 9);
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów (np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 21, art. 72 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Do wniosku dołącza się:
I. Zaświadczenia i oświadczenia:
1) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych  wyroków skazujących te osoby za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
4) oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach, wysokości przekraczającej
łącznie kwotę 150 000 zł.
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy.

Oświadczenia, o których mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

II. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

III. Do wniosku o zezwolenie na:
1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
2) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.

IV. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta oraz postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie uzgodnienia operatu przeciwpożarowy.
Obowiązek ten nie dotyczy przypadków zbierania wyłącznie odpadów niepalnych – art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach.
Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów musi spełniać wymagania jak dla wniosku o wydanie zezwolenia, ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów – 616 zł Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów – 50% stawki dla zezwolenia
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką na rachunek do opłaty skarbowej: Urząd Miasta Olsztyna numer konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie / zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku.
Termin rozpatrzenia: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Pracownicy odpowiedzialni
Halina Skrzypczyk-Popowska
Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia (wzór)
Wniosek o zmianę zezwolenia (wzór)

image_pdfimage_print
20 / 11 / 2019

Zobacz również:

REJA 24

REJA 24

03 / 09 / 2020

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji