wtorek, 19 Styczeń 2021 , imieniny obchodzą: Henryk, Marta
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów (wzory dokumentów do pobrania – na dole strony).
Wniosek zawiera:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych);
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (nr ewidencyjny działki, miejscowość, obręb, gmina);
5) wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (miejsce – numer ewidencyjny działki, miejscowość, obręb, gmina, lokalizacja na terenie zakładu np. przy budynku produkcyjnym, pod wiatą, w magazynie, etc., sposób – podając parametry i charakterystykę należy wskazać w czym będą magazynowane np. w opakowaniach jednostkowych, pojemnikach, workach big-bag, oraz wykazać zabezpieczenia miejsc magazynowania pod kątem oddziaływania odpadów na środowisko),
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (oprócz wskazania masy odpadów, należy wskazać miejsce magazynowania jak w pkt. 5a podając parametry tego miejsca, stanowiące podstawę wyliczenia, z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych oraz BHP ),
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (podając parametry tego miejsca, stanowiące podstawę wyliczenia, z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych oraz BHP;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy oraz opis procesu
technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego
przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej (należy określić kolejność postępowania z odpadem od momentu jego przyjęcia do momentu jego przetworzenia);
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (należy podać numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie prawa własności do terenu – art. 25 ustawy o odpadach, wskazać transportujących oraz odbiorców odpadów powstałych w przetwarzaniu lub przeznaczonych do dalszego przetworzenia, przedłożyć dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników, wskazać dane dotyczące instalacji lub urządzeń, w tym podanie ich stanu technicznego, wskazanie sposobu zabezpieczenia środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem zbieranych odpadów, etc.);
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów (max. przewidziane ustawą – 10 lat);
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem (zasady określania rodzaju odpadu, ewidencja oraz sprawozdawczość, monitoring wizyjny miejsc magazynowania, etc.);
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona
(działania jakie zostaną podjęte w stosunku do otrzymanych produktów czy półproduktów, do zgromadzonych odpadów, maszyn i urządzeń oraz całego terenu objętego działalnością);
11) informacje dotyczące:
a) minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB,
pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich
b) środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jestto wykonalne, przez produkcje ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej
c) sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

d) dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
– w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
12) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
12a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1 – 4 – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
12b) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a (zgodnie z art. 48a ust. 2 – nie dotyczy odpadów obojętnych tj. odpadów określonych definicją w art. 3 ust. 1 pkt 9);
13) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów (np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 21, art. 72 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Do wniosku dołącza się:
I. Zaświadczenia i oświadczenia:
1) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
4) oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady
nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady
nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach, wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy.

Oświadczenia, o których mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

II. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

III. Do wniosku o zezwolenie na:
1) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych
2) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.

IV. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta oraz postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie uzgodnienia operatu przeciwpożarowy.
Obowiązek ten nie dotyczy zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych – art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach.
V. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
VI. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków dołącza się zaświadczenie , o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5;
Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów musi spełniać wymagania jak dla wniosku o wydanie zezwolenia, ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów – 616 zł Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów – 50% stawki dla zezwolenia
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką na rachunek do opłaty skarbowej: Urząd Miasta Olsztyna numer konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie / zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku.
Termin rozpatrzenia: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Pracownicy odpowiedzialni
Halina Skrzypczyk-Popowska
Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia (wzór)
Wniosek o zmianę zezwolenia (wzór)

image_pdfimage_print
20 / 11 / 2019

Zobacz również:

REJA 24

REJA 24

03 / 09 / 2020

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji