Zbywanie nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Olsztyńskiego (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste).


Treść urzędowa:
Prowadzenie postępowań w sprawie zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu (oddawanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaż) oraz w sprawie przekazywania nieruchomości w użytkowanie.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
 2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
 3. Numer telefonu.
 4. Położenie (miejscowość i gmina), numer i powierzchnia działki do nabycia, zgodnie z danymi ewidencji gruntów.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa – brak.
 2. Opłaty z tytułu nabycia prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania zgodne z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz zasadami gospodarowania nieruchomościami określonymi w Uchwale Nr XIII/144/2000 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2000r. z późn. zm.

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesica. 2. Ralizacja zadania zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Tryb odwoławczy:

 1. Nieruchomość zbywana w trybie bezprzetargowym – brak odwołania.
 2. Nieruchomość zbywana w trybie przetargowym – uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Olsztynie na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
 3. Uchwała Nr XIII/144/2000 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami z póżn. zm.

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy odpowiedzialni