Zaświadczenie o samodzielności lokali


Wymagane dokumenty:

Wniosek:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu z podaniem dokładnej lokalizacji przedmiotowego budynku (nr działki, ulica, miejscowość) z własnoręcznym podpisem

Załączniki:

  1. Dokumentacja podziału budynku na samodzielne lokale – opracowana zgodnie z ustawą o własności lokali (oryginał)
  2. Wyrys z operatu ewidencyjnego z naniesionym usytuowaniem lokalu (kopia mapy zasadniczej)

Opłaty:

W wysokości określonej w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz 1635)

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  1. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia
  2. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa:

  1. Opłata skarbowa płatna jest na konto 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 z dopiskiem „opłata za zaświadczenie”

Termin odpowiedzi: Termin załatwienia sprawy do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy: Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Budownictwa

Pracownicy odpowiedzialni