wtorek, 4 Sierpień 2020 , imieniny obchodzą: Dominik, Jan
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (poza gruntami w użytkowaniu wieczystym)

 

Zasady usuwania drzew i krzewów regulują przepisy art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Starosta wydaje zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (poza gruntami w użytkowaniu wieczystym) na wniosek:

1)   posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2)   właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody nie wydaje się m. in. na usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

9) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót;

Pozostałe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wymienione są w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów należy sporządzić zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody (wzór).

Załączniki do wniosku:

Gminy, osoby fizyczne, osoby prawne:

  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

  • Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów

Spółdzielnie Mieszkaniowe

  • Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowe

  • Oświadczenie o udostępnieniu członkom wspólnoty mieszkaniowej informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

  • Uchwała o wyborze zarządu oraz wykaz członków wspólnoty

Właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (np. zakłady energetyczne)

  • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego

Uwaga:

Administracyjna kara pieniężna nakładana jest za:

1)   usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2)   usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3)   zniszczenie drzewa lub krzewu (tj. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, w celu innym niż określony w ustawie);

4)   uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (tj. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, w celu innym niż określony w ustawie).

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)   usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)   utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)   wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. Zabieg ten wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku,
w którym wykonano zabieg.

Jednostka odpowiedzialna:

Jednoosobowe stanowisko ds. zadrzewień i dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska

Pracownicy odpowiedzialni:

Iwona Zapadka

Plac Bema 5, pok. 230

telefon 89 521 05 18

godz. pracy 700-1500

 

image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

transmisje_obrad

99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

nieodplatna_pomoc

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji