Zaproszenie do składania projektów programów z zakresu promocji zdrowia oraz edukacji i profilaktyki zdrowotnej


Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do składania projektów programów zdrowotnych, które realizowane będą w roku 2016 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński.

Programy powinny dotyczyć co najmniej jednego z wymienionych obszarów tematycznych:

Realizatorami programów mogą być nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pielęgniarki szkolne oraz inne osoby – specjaliści, konsultanci, terapeuci itp.

Projekt programu powinien zawierać następujące elementy:

nazwę i temat programu, uzasadnienie realizacji programu w placówce (diagnoza problemu) oraz określenie jego celu i zakładanych rezultatów, miejsce i termin realizacji zadania, oznaczenie grupy celowej, informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób, harmonogram poszczególnych działań wraz z opisem sposobu ich realizacji, szczegółowy kosztorys z podziałem na źródła finansowania programu, określenie sposobu ewaluacji programu.

W ramach realizacji ww. programów szkoły mogą otrzymać środki finansowe m.in. na zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i przyrządów, dofinansowanie realizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych, warsztatów, konkursów oraz ewentualnie kosztów zatrudnienia (w ramach umowy cywilno- prawnej zawartej przez szkołę) specjalistów, którzy wspierać będą realizację programu.

Przewidywane dofinansowanie programów – do 4 tys. zł., nie więcej jednak niż 75% wartości projektu.
Środki te przekazane zostaną szkole bez umowy, przez zwiększenie planu finansowego szkoły na rok 2016.

W ramach oceny projektów, pod uwagę brane będą następujące aspekty:

Poprawność konstrukcji programu oraz wartość merytoryczna zaproponowanych działań:
1. Spójność (zgodność) programu z obszarami tematycznymi określonymi w „Zaproszeniu do składania ofert”
2. Uzasadnienie wyboru tematu, diagnoza problemu.
3. Różnorodność zastosowanych metod realizacji programu.
(interdyscyplinarność, innowacyjność zaproponowanych technik i metod pracy z młodzieżą)
4. Harmonogram planowanych działań; informacja o liczbie godzin poszczególnych zajęć, wskazanie osób odpowiedzialnych ze realizację projektu.
5. Ewaluacja programu – zaplanowanie ewaluacji oraz opracowanie narządzi do jej realizacji

Od rozstrzygnięcia konkursu można odwołać się – na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Projekty należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 26 lutego 2016r.
(liczy się data stempla pocztowego).

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.