Zaproszenie do Akademii Ekonomii Społecznej


Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym „Akademia Ekonomii Społecznej”, organizowanym w ramach projektu "Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO.

_

7-dniowy cykl szkoleniowy pt. „Akademia Ekonomii Społecznej” jest adresowany do liderów/pracowników organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy planują rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej bądź też działalności gospodarczej w ramach organizacji.

Daty szkoleń oraz tematyka:

19-20.10.2012 – Badania i analiza zasobów własnych. Ustalanie celów i priorytetów. Poszukiwanie pomysłów na produkty/usługi. Grupowe podejmowanie decyzji. Wstęp do badania rynku.
27-28.10.2012 – Badania rynku. Badania marketingowe. Marketing w podmiotach ekonomii społecznej.
8-10.11.2012 – Analiza finansowa i analiza rentowności przedsięwzięcia. Aspekty prawne, finansowe, księgowe prowadzenia działalności gospodarczej NGO. Zatrudnianie pracowników i społeczna działalność członków organizacji. Działalność gospodarcza NGO – korzyści i zagrożenia. Zakończenie działalności organizacji pozarządowej.

Organizacje biorące udział w Akademii zostaną objęte nieodpłatnym doradztwem w zakresie sporządzania planu rozwoju organizacji lub tworzenia biznesplanów. Na zakończenie Akademii Ekonomii Społecznej każda uczestnicząca w niej organizacja będzie posiadała plan działania oraz biznesplan swojego przedsięwzięcia. Organizacje potrzebujące doradztwa rachunkowo-księgowego dodatkowo mogą korzystać z punktu konsultacyjnego w „Inkubatorze NGO”.

Charakterystyka cyklu:
Cykl szkoleniowy będzie realizowany od października do listopada 2012,
Grupa będzie liczyła ok. 16 osób (8 organizacji pozarządowych), po dwie osoby z jednej organizacji,
Przewidziano 7 dni szkoleniowych tj. 56 godzin dydaktycznych (dwa dwudniowe oraz jeden  trzydniowy zjazd szkoleniowy),
Dla każdej osoby przewidziano pracę z doradcą,
Szkolenia są bezpłatne. Obecność na wszystkich zjazdach szkoleniowych jest obowiązkowa,
Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz transport z Olsztyna do miejsca szkoleń (Hotel Azzun, Kromerowo 29, 11-010 Barczewo www.azzun.pl).

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej wraz z załącznikami oraz dostarczenie jej do dnia 10 października 2012 osobiście lub pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com

Szczegółowe info oraz formularze zgłoszeniowe dostępne pod adresem: www.ocop.olsztyn.pl w zakładce „Szkolenia”

Projekt „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju  Ekonomii  Społecznej na Warmii i Mazurach”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.