XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w roku 2017.
5. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2017 oraz  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2018.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego.
8. Realizacja budżetu Powiatu:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie,
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2018 – podjęcie uchwały.
9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034
- podjęcie uchwały.
10. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
- podjęcie uchwały.
11. Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
- podjęcie uchwały.
12. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gmin Olsztynek, Stawiguda i Dobre Miasto
- podjęcie uchwał.
13. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego
- podjęcie uchwały.
14. Zmiana Statutu Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
- podjęcie uchwały.
15. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Starosty Olsztyńskiego
- podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie skarg
- podjęcie uchwał.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Sesji.

Jerzy Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie