XXXI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2014 roku o godz. 1200 w  sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Zapytania radnych.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego.

5. Funkcjonowanie szpitali powiatowych – informacja na temat bieżącej działalności oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych.

6. Realizacja budżetu Powiatu

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie,

c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2014 – podjęcie uchwały (druk nr 258).

7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017

- podjęcie uchwały (druk nr 259).

8. Podział Powiatu Olsztyńskiego na okręgi wyborcze

- podjęcie uchwały (druk nr 260).

9. Powierzenie zadań i udzielenie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego

- podjęcie uchwał (druki nr 261, 262, 263).

10. Utworzenie Społecznej Straży Rybackiej

- podjęcie uchwał (druki nr 264, 265).

11. Nadanie statutów  samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

- podjęcie uchwały (druk nr 266).

12. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu

- podjęcie uchwały (druk nr 267).

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Sesji.