XXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


Informujemy, że w dniu 26 marca 2021 roku o godz. 1000 odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Sesja odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2020 roku.
 5. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2021.
 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035
 7. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
 8. Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego.
 9. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
 10. Powierzenie Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 11. Prace komisji Rady Powiatu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.