Wykaz nieruchomości do oddania w najem - dz. nr 186, obr. Zgniłocha, gm. Purda.


GN-I.6845.1.2021

WYKAZ

nieruchomości do oddania w najem

 

na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 152 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

 

Starosta Olsztyński podaje do publicznej wiadomości, że lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się w budynku nr 17 w Zgniłosze, gmina Purda, posadowiony na działce nr 186 o powierzchni 0,1056 ha, oznaczonej użytkami B i RVI, objętej księgą wieczystą nr OL1O/00183398/5 przeznaczony jest do oddania w najem na cele mieszkaniowe na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym.

Przedmiotowy lokal mieszkalny ma powierzchnię użytkową 36,00 m2. Powierzchnia gruntu niezbędnego do obsługi budynku wynosi 0,0556 ha.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda, natomiast w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie IV „leśnej” na obszarze IVC „leśnym” w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej oraz w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji turystyczno-wypoczynkowej.

 

Stawka miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego za 1m2 ustalona została w wysokości 1,80 zł za 1m2 oraz 0,60 zł za 1m2 gruntu niezbędnego do obsługi budynków (w stosunku rocznym).

 

Czynsz płatny będzie miesięcznie na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w przypadku zmiany stawek czynszu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Pl. Bema 5, pok. 112 lub pod nr telefonu 89 523 28 78.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 14 lipca 2021 roku do dnia 3 sierpnia 2020 rokuoraz zamieszeniu na stronie internetowej http://bip.powiat-olsztynski.pl/, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.