piątek, 9 Grudzień 2022 , imieniny obchodzą: Wiesław, Leokadia
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Piotr Zabuski
tel. (89) 521 05 28
e-mail: irl@powiat-olsztynski.pl
pok. 216

Stanowisko pracy ds. inwestycji infrastrukturalnych robót remontowo-budowlanych
tel. (89) 523 28 91
pok. 240

Stanowisko pracy ds. nadzoru inwestycji infrastrukturalnych robót remontowo-budowlanych
tel. (89) 523 28 91
pok. 240

Stanowisko pracy ds. rozwoju lokalnego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
tel. (89) 523 28 74
pok. 218

tel. (89) 521 05 64
pok.  221

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy realizacja zadań:

1.    W zakresie inwestycji infrastrukturalnych:
a)    przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie propozycji:
- realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
- zmian budżetu;
b)    przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu:
- opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych (usługi projektowania i nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robót budowlanych),
- przedkładanie Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego propozycji zadań inwestycyjnych, w formie kart zadań inwestycyjnych, z wyszczególnieniem zakresu prac i ich kosztów oraz sposobu finansowania,
- przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
- uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
- zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
- zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
- opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
- bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
- przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robot budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
- uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
- prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
c)    poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność Powiatu:
- zlecanie wykonania audytów energetycznych budynków i ich weryfikowanie,
- przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie projektów zadań inwestycyjnych i remontowych uwzględniających zalecenia audytora energetycznego,
d)    prowadzenie książek obiektów budowlanych;
e)    zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
f)    przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie;
g)    uzgodnienia w Zespołach Projektowych dotyczących realizowanych projektów;
h)    optymalizacja kosztów mediów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego.

2.    W zakresie sprawowania nadzoru nad inwestycjami i robotami remontowo – budowlanymi prowadzonymi przez Powiat, w szczególności:
a)    udział w przygotowaniach dokumentacji technicznej, w tym analizowanie poprawności dokumentacji technicznej, harmonogramów i kosztorysów inwestycyjnych;
b)    sprawowanie bezpośredniej kontroli prowadzonej inwestycji, szczególnie pod kątem poprawności inwestycji i jakości wykonania prac;
c)    składanie na bieżąco informacji, ustnych i pisemnych, o wynikach kontroli. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień przedstawianie propozycji działań naprawczych lub propozycji rozwiązań problemowych;
d)    udział w odbiorach częściowych lub końcowych oraz ustaleniu stanu robót zadań inwestycyjnych;
e)    udział w przeglądach technicznych obiektów budowlanych;
f)    udział w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywaniu propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów.

3.    W zakresie rozwoju i  realizacji zamówień publicznych:
a)    monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych;
b)    wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentach strategicznych Powiatu Olsztyńskiego;
c)    inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych;
d)    przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych;
e)    koordynacja projektów realizowanych w Wydziale dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
f)    koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na rozwój Powiatu, w szczególności nadzór nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych;
g)    współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;
h)    zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych powiatu olsztyńskiego;
i)    monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
j)    nadzorowanie i koordynowanie realizowanych Programów rozwoju lokalnego, strategii i raportów oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
k)    koordynacja realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych Powiatu, w tym monitoring i ewaluacja strategii,
l)    przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie oraz Wydziałowi Budżetu i Finansów informacji o zadaniach i planowanych wydatkach bieżących Wydziału oraz informacji o wydatkach inwestycyjnych,
m)    gromadzenie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
n)    przygotowywanie propozycji przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
o)    pozyskiwanie informacji z poszczególnych wydziałów dotyczących zamówień publicznych planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
p)    udzielanie informacji, wyjaśnień i konsultacji Inicjatorowi zamówienia w związku z przygotowywaniem wniosku o wszczęcie postępowania,
q)    prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie składanych przez Wydziały wniosków o wszczęcie postępowania,
r)    sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
s)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych postępowań realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
t)    sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały.

image_pdfimage_print
13 / 05 / 2021

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji