Wydział Geodezji


Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy
Wioleta Truszczyńska
tel. (89) 521 05 35
pokój 116

Inspektor
Jarosław Mach
tel. (89) 521 05 34
pokój 115

Stanowiska pracy do spraw obsługi interesantów z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
tel. (89) 521 05 49
pokój 132

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 7:30 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 14:30

Stanowisko pracy do spraw obsługi geodetów w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych

tel. (89) 521 05 48

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 7:30 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 13:30

Stanowiska pracy do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel. (89) 521 05 39

tel. (89) 523 28 40
pokój 129, 130

Stanowiska pracy do spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
tel. (89) 523 28 29
pokój 128

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1B

(miasto i gmina Biskupiec, miasto i gmina Jeziorany, gmina Kolno)

tel. (89) 715 23 22

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 14:00

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy realizacja zadań:

1) w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej :

 1. pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 2. tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie metadanych opisujących te zbiory i usługi,

 3. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

 4. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgadnianie i udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do ich wykonania,

 5. weryfikowanie operatów technicznych wraz z nowymi lub zmodyfikowanymi zbiorami danych albo innymi materiałami stanowiącymi wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

 6. uwierzytelnianie dokumentacji powstałej w wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, poprzez opatrzenie odpowiednimi klauzulami urzędowymi,

 7. prowadzanie ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych,

 9. naliczanie i kontrolowanie dokonanych wpłat utrwalonych w Dokumencie obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz za uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej

 10. prowadzanie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,

 11. odpłatne i nieodpłatne udostępnianie materiałów oraz udzielanie informacji dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w ramach prowadzenia punktu obsługi klienta,

 12. nadawanie właściwych klauzul udostępnianym materiałom zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 13. wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 14. wyliczanie opłat związanych z obsługą wniosków za udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 15. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu,

 16. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty,

 17. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, udostępnianiem oraz obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 18. prowadzenie programów i projektów dotyczących geodezji i kartografii,

 19. zakładanie osnów szczegółowych,

 20. prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

 21. uczestniczenie przy pracach związanych z odbiorami zamówionych opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

 22. przeprowadzanie postępowań scaleniowych oraz zagospodarowań poscaleniowych,

 23. prowadzenie wyjaśnień, interpretacji i opinii dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 24. sporządzanie zestawień i sprawozdań dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównego Geodety Kraju,

 25. sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących rodzaju i ilości spraw prowadzonych w Wydziale Geodezji dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 26. przygotowanie i wysłanie Zawiadomień o dokonanych zmianach do starostów sąsiednich powiatów w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów,

 27. wnioskowanie o dokonanie aktualizacji na stronie www lub BIP dotyczące spraw Wydziału Geodezji,

bb) porządkowanie i archiwizowanie wniosków o udostępnienie materiałów Zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

cc) wyłączanie materiałów Zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazywanie do archiwum państwowego wyłączonych z zasobu materiałów.

2) w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

 1. aktualizacja i prowadzenie w systemie teleinformatycznym części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych w drodze decyzji administracyjnych oraz czynności materialno-technicznej, d1a przypadków określonych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

 2. aktualizacja i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innej dokumentacji mogącej być podstawą zmian w bazie danych,

 3. prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii, w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną nakładającą obowiązek opracowania dokumentacji i geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

 4. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zmiany zapisu w ewidencji gruntów i budynków formy dotyczącej użytkowania gruntów oraz numeracji i powierzchni działek,

 5. prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii zakończonych decyzją administracyjną nakładającą obowiązek udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali, a także udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki,

 6. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji, w przypadkach uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji i bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy aktualizacji informacji w ewidencji gruntów i budynków,

 8. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji użytków gruntowych i klasyfikacji gruntów,

 9. porządkowanie i archiwizowanie zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych ewidencji gruntów i budynków,

 10. udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego poprzez sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek, wypisów i wyrysów oraz wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,

 11. udzielanie informacji poprzez wydawanie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych,

 12. odpłatnie i nieodpłatnie udzielanie informacji w oparciu o operat ewidencji gruntów i budynków w ramach prowadzenia punktu obsługi interesanta,

 13. uzgadnianie numeracji nowo projektowanych działek i ujawnianych w ewidencji budynków podczas wykonywania prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 14. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych egib,

 15. wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów/ i budynków,

 16. aktualizacja i prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

 17. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,

 18. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,

 19. nadawanie właściwych klauzul dokumentom dla klientów indywidualnych i wykonawców prac geodezyjnych,

 20. porządkowanie i archiwizowanie wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

 21. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

 22. prowadzenie komputerowej ewidencji sprzedaży za udostępnianie materiałów zasobu oraz sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

 23. sporządzanie na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków powiatowych i gminnych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją

 24. sporządzanie na podstawie zbioru rejestru cen i wartości nieruchomości sprawozdań kwartalnych, półrocznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,

 25. sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących rodzaju i ilości spraw prowadzonych w Wydziale Geodezji dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

 26. sporządzanie zestawień i sprawozdań o katastrze nieruchomości, jego modernizacji, rejestrze cen i wartości nieruchomości dla Głównego Geodety Kraju,

 27. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków zarządzonej przez Starostę dla obszaru powiatu olsztyńskiego,

bb) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych zarządzoną przez Starostę,

cc) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

dd) przyjmowanie i rozdzielanie wpływającej korespondencji i zleceń na wykonanie, wypisów, wypisów i wyrysów oraz wniosków,

ee) przygotowanie odpowiedzi na zapytania komorników sądowych, urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego oraz innych,

ff) rozpatrywanie wpływających wniosków, w tym przygotowanie kopii dokumentów w szczególności dotyczących badania stanów prawnych nieruchomości w oparciu o dowody zmian ewidencyjnych oraz materiały Zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

gg) redagowanie pism i prowadzenie papierowej oraz mailowej korespondencji wychodzącej z Wydziału Geodezji związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, udzielaniem informacji, wysyłaniem materiałów zasobu pod wskazany adres,

hh) pozyskiwanie dokumentów oraz informacji od sądów, organów administracji i rządowej od jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji zadań.

ii) naliczanie i kontrolowanie dokonanych wpłat uwidocznionych w Dokumencie obliczenia opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.

3) w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

 1. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uzgodnienie projektu,

 2. sprawdzanie zgodności przedłożonej dokumentacji z wnioskiem o uzgodnienie,

 3. wyliczanie i kontrolowanie opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uwidocznionych w Dokumencie obliczenia opłaty,

 4. przygotowanie zawiadomień oraz poinformowanie o terminie narady koordynacyjnej,

 5. przygotowanie odpisów protokołu Narady Koordynacyjnej,

 6. rejestrowanie przebiegu uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w postaci numerycznej,

 7. przygotowanie dokumentacji do wydania Wnioskodawcy,

 8. prowadzenie ewidencji uzgodnionych dokumentacji projektowych,

 9. prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,

 10. udzielanie informacji w sprawach związanych z procesem koordynowania usytuowania projektowanych sieci,

 11. redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą,

 12. prowadzenie dokumentacji oraz aktualizowanie bazy danych GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) na podstawie danych i informacji zawartych w zgłoszeniu budowy lub w decyzji o pozwoleniu na budowę,

 13. organizowanie Narad Koordynacyjnych,

 14. przewodniczenie Naradom Koordynacyjnym,

 15. współpracowanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu w zakresie działania narad koordynacyjnych,

 16. sporządzanie adnotacji na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem uzgodnienia.

4) Zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu realizuje zadania wydziału w zakresie uzgodnionym z dyrektorem wydziału, po zatwierdzeniu przez Starostę.