środa, 13 Listopad 2019 , imieniny obchodzą: Mikołaj, Stanisław
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Zezwolenia na zbieranie odpadów

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek (wzór) posiadacza odpadów.
Do wniosku należy dołączyć:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów,
  o ile został nadany;

 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania;

 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowanych oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów.

 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach: w przypadku gdy określenie rodzaju odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.

Należy udzielić informacji o tytule prawnym do terenu, na którym magazynowane będą odpady (podstawa prawna art. 25 ustawy
o odpadach).

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (wzór) musi spełniać wymagania jak dla wniosku o wydanie zezwolenia, ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Zgodnie z art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 21, art. 72 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na środowisko, do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zbieranie i przetwarzanie odpadów, dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów – 616 zł Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów – 50% stawki określonej od zezwolenia
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego
(Urząd Miasta Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyna Nr: 63 1020 3541 0000 5002  0290 3227
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej

Termin odpowiedzi: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
2 miesiące

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania (wzór) decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Pracownicy odpowiedzialni

Halina Skrzypczyk

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

Eko-urząd

Eko-urząd

13 / 11 / 2019

sejm
transmisje_obradw-warminskie

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

port-mazury nieodplatna_pomocpromocja_szkoly

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji