wtorek, 25 Lipiec 2017 , imieniny obchodzą: Walentyna, Krzysztof
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wymagane dokumenty:
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz 21 ze zm.)zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek (wzór) posiadacza odpadów. Do wniosku należy dołączyć:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 ze zm.): w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz 21 ze zm.): do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana

Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.

Należy udzielić informacji o tytule prawnym do terenu, na którym magazynowane będą odpady (podstawa prawna art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach)

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów (wzór) musi spełniać wymagania jak dla wniosku o wydanie zezwolenia, ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów – 616 zł,

Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów – 50% stawki określonej od zezwolenia
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyna Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej

Termin odpowiedzi: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Pracownicy odpowiedzialni

Halina Skrzypczyk
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remonty

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji