Wydawanie zaświadczeń w sprawie inwestycji w lasach


Wydawanie zaświadczeń w sprawie inwestycji w lasach.

Wzory wniosków:

Wniosek inwestycje w lasach – plik DOC/ODT (tekstowy)

Wniosek inwestycje w lasach – plik PDF (do odczytu)

Opłaty:

- 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

- 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyna) lub na miejscu (Starostwo Powiatowe w Olsztynie), bądź na rachunek:

Urząd Miasta Olsztyna Nr: 63 1020 3541  0000 5002 0290 3227

Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (…)

Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej

Termin odpowiedzi: do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 587).

Pracownicy odpowiedzialni:

Krzysztof Łach

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 212
telefon: 89 523 28 38
godziny pracy: 7:00 – 15:00