Wydawanie zaświadczeń w sprawie inwestycji w lasach


Wydawanie zaświadczeń w sprawie inwestycji w lasach.

Wzory wniosków:

Wniosek inwestycje w lasach – plik DOC/ODT (tekstowy)

Wniosek inwestycje w lasach – plik PDF (do odczytu)

Opłaty:

- za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (załącznik do ustawy część II ust. 21 pkt 12).

- 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
Zapłaty opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyna) lub na miejscu (Starostwo Powiatowe w Olsztynie), bądź na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyna Nr: 63 1020 3541  0000 5002 0290 3227
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku.
Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Termin odpowiedzi: do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 587).

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Krzysztof Łach

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 212

telefon: 89 523 28 38

godziny pracy: 7:00 – 15:00