środa, 13 Listopad 2019 , imieniny obchodzą: Mikołaj, Stanisław
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska– art. 180 i 180a: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane dla instalacji, której eksploatacja powoduje wytwarzania odpadów:

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 184 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek (wzór), do wniosku należy dołączyć dokumentację zawierającą:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informację o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji.

 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
 15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 • art. 184 ust. 2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera dodatkowo:
 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
 • art. 184 ust. 3 Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143. tj.:

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

 7. postęp naukowo-techniczny.

 • art. 184 ust. 4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach

art. 45 ust. 5. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, określone w art 42 ustawy o odpadach (zakres dokumentacji – patrz karta – zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów)

Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, ailość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.

Należy udzielić informacji o tytule prawnym do terenu, na którym magazynowane będą odpady (podstawa prawna art. 25 ust. 2 ustawy
o odpadach)

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wniosek o zmianę posiadanego pozwolenia (wzór) musi spełniać wymagania formalne jak dla wniosku o wydanie pozwolenia (art. 192 Prawa ochrony środowiska), ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 2011 zł

 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 506 zł

 • Pozostałe – 506 zł

 • Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia (zmiana terminu lub rozszerzenia zakresu działalności) – 50 % stawki określonej od pozwolenia

 • Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia o kolejny rodzaj działalności –
  100 % stawki określonej od pozwolenia)

 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – 100 % stawki określonej od pozwolenia

 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyn Nr: 63 1020 3541 0000 5002  0290 3227
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji(…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej)

Celem potwierdzenia wysokości opłaty skarbowej należy dołączyć oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wzór)

Termin odpowiedzi: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
2 miesiące

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania (wzór) decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • art. 180a, 181 ust. 1 pkt 4, art. 378 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska

 • art. 42 oraz art. 45 ust. 8 ustawy o odpadach

Pracownicy odpowiedzialni

Halina Skrzypczyk

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

Eko-urząd

Eko-urząd

13 / 11 / 2019

sejm
transmisje_obradw-warminskie

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

port-mazury nieodplatna_pomocpromocja_szkoly

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji