Wydawanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego dożywotniego korzystania z lokalu mieszkalnego - własności działki obejmującej budynki w których znajduje się ten lokal o powierzchni niezbędnej do korzystania z lokalu.


Treść urzędowa:
Wydawanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego dożywotniego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu – nieodpłatnie, na jej wniosek – własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się ten lokal i te pomieszczenia o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków, wydawanie decyzji w wymienionych wyżej sprawach na rzecz zstępnych osób uprawnionych, którzy po śmierci tych osób (obojga małżonków) faktycznie władają daną nieruchomością.
Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gn_wn_uwlaszczenie_lokale_do_dozywocia.rtf ) powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania.
3. Imiona rodziców.
4. Numer telefonu.
5. Imiona i nazwiska, adresy zamieszkania pozostałych uczestników postępowania.
6. Położenie (miejscwość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
7. Imię i nazwisko osoby, która przekazała gospodarstwo na Skarb Państwa.
Opłaty:
Brak
Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania uzależniona od stanu prawnego nieruchomości.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz.U. z 1998r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
Pracownicy odpowiedzialni
 • Grażyna Kubrowska
  - Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
  telefon: 523 28 87
  godziny pracy: 7-15
 • Teresa Dębowska
  - Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
  telefon: 523 28 87
  godziny pracy: 7-15