Wydawanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego dożywotniego korzystania z lokalu mieszkalnego - własności działki obejmującej budynki w których znajduje się ten lokal o powierzchni niezbędnej do korzystania z lokalu.


Treść urzędowa: Wydawanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego dożywotniego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu – nieodpłatnie, na jej wniosek – własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się ten lokal i te pomieszczenia o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków, wydawanie decyzji w wymienionych wyżej sprawach na rzecz zstępnych osób uprawnionych, którzy po śmierci tych osób (obojga małżonków) faktycznie władają daną nieruchomością.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gn_wn_uwlaszczenie_lokale_do_dozywocia.rtf ) powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Imiona rodziców.
  4. Numer telefonu.
  5. Imiona i nazwiska, adresy zamieszkania pozostałych uczestników postępowania.
  6. Położenie (miejscwość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  7. Imię i nazwisko osoby, która przekazała gospodarstwo na Skarb Państwa.

Opłaty: Brak

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania uzależniona od stanu prawnego nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych

Pracownicy odpowiedzialni