Ustalenie odszkodowania w trybie przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości.


Treść urzędowa:
Wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowań w trybie przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie odszkodowania powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania.
3. Numer telefonu .
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia nieruchomości zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
5. Numer księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4.
6. Uzasadnienie żądania wypłaty odszkodowania.

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:
1. Wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej.
2. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4.

Opłaty:
Brak
Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
Pracownicy odpowiedzialni
  • Grażyna Kubrowska
    - Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
    Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
    telefon: 523 28 87
    godziny pracy: 7-15