Transport - wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009, w celu uzyskania licencji wspólnotowej lub wypisu/-ów z tej licencji.


Treść urzędowa:
Wydanie zaświadczenia dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009, w celu uzyskania licencji wspólnotowej lub wypisu/-ów z tej licencji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek)
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009, o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową:
- roczne sprawozdanie finansowe,
- gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
Opłaty: nie dotyczy.
Opłata skarbowa:
• 17 zł za wydanie zaświadczenia,
• 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (opłata skarbowa – nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. ).
Opłata administracyjna: brak
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2096 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1000, z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail