Transport - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy - Powiat Olsztyński
niedziela, 29 Listopad 2020 , imieniny obchodzą: Blazej, Saturnin
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Transport – udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Treść urzędowa:
Udzielanie przedsiębiorcom zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Wydawanie wypisów z zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek (formularz do pobrania (Wniosek),
Załączniki:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej), osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym;

2. Oświadczenie przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej), osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - formularz do pobrania (Oświadczenie o niekaralności);

3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie (formularz do pobrania (Oświadczenie zarządzającego);

4. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (formularz do pobrania (Oświadczenie osoby wyznaczonej do zarządzania transportem);

5. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem, osoby uprawionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;

6. Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, które potwierdzają, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej:

 1. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1071/2009, tj.:
 2. gwarancja bankowa,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego.                                                      Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się średni kurs Euro podanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

7. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną – formularz do pobrania (Oświadczenie baza). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

8. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudniania kierowców a także innych osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy spełniających ustawowe warunki – formularz do pobrania (Oświadczenie o kierowcach). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

9. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z zezwolenia.

Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zezwolenie – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. )

Uwaga!
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów: Wykaz pojazdów (formularz do pobrania (Wykaz pojazdów)

Wydanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:

 1. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł; + 10 % tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd,
 2. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd: 1% od podstawy za wydanie zezwolenia.

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002  (mBank).

Termin odpowiedzi:

Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 51).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 23).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego

Pracownicy odpowiedzialni

 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji