Transport - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. - Powiat Olsztyński
wtorek, 20 Październik 2020 , imieniny obchodzą: Irena, Jan
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Transport – udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Treść urzędowa:
Udzielanie przedsiębiorcom licencji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek).
Załączniki:

  1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym – formularz do pobrania (Oświadczenie reputacja). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie – formularz do pobrania (Oświadczenie zarządzającego). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
  3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem,
  4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.Sytuację finansową potwierdza się dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 50000 euro, w formie:
   1. rocznego sprawozdania finansowego,
   2. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym lub dostępnymi aktywami,
   3. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   4. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   5. własność nieruchomości.


   Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

  5. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
  6. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej licencję – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 – Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
Opłaty:
Opłata skarbowa:
- Nie podlega opłacie skarbowej.

 Opłata administracyjna:

 1. Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: od 2 do 15 lat – 800 zł, powyżej 15 do 30 lat – 900 zł, powyżej 30 do 50 lat – 1000zł.

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).

Termin odpowiedzi:
Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 21040, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r. poz. 916).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2096 z późm. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji