Strażacy ze środkami na ochronę środowiska


Powiat Olsztyński przekaże 120 tysięcy zł. na zadania związane z ochroną środowiska, uwzględniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jeszcze w czerwcu pieniądze powinny trafić na konta 24 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środki zabezpieczone na dotację celową pochodzą m.in. z opłat i kar ponoszonych za korzystanie ze środowiska. Co roku o dotację mogą się starać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych czyli m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, czy właśnie Ochotnicze Straże Pożarne oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

- Wnioski, które wpływają, są rozpatrywane pod kątem celu, zakresu rzeczowego, sposobu realizacji zadania i wpływu na środowisko, a także kosztu i stopnia zaangażowania wnioskodawcy – wylicza Aneta Świeczkowska, dyrektor Wydziału Gospodarowania Środowiskiem w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

W tym roku beneficjantami są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu, po 2 z każdej gminy. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wydziału Gospodarowania Środowiskiem.

– W tym roku o dotację celową ubiegali się druhowie ochotnicy. Ich wnioski spełniły kryteria konkursowe i uzyskały liczbę punktów, umożliwiającą otrzymanie dotacji na działania zwiększające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Środki, które otrzymają, będą więc służyć ochronie środowiska oraz zdrowia, życia i mienia mieszkańców powiatu olsztyńskiego – mówi Jan Żemajtys, wicestarosta olsztyński.

Każdy z beneficjentów otrzyma po 5 tys. zł. Dotacja umożliwi zakup m.in. aparatu oddechowego z wyposażeniem do gaszenia pożarów, wykrywacza wycieków gazów wybuchowych, motopompy, agregatu prądotwórczego, termomodernizacji remizy.