Rusza konkurs na programy zdrowotne


Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do składania projektów programów zdrowotnych, które realizowane będą w roku 2015 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński. Najciekawsze programy zostaną dofinansowane z budżetu Powiatu Olsztyńskiego. Dokumenty należy składać do 18 marca 2015.

Programy powinny dotyczyć co najmniej jednego z wymienionych obszarów tematycznych:

Realizatorami programów mogą być nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pielęgniarki szkolne oraz inne osoby – specjaliści, konsultanci, terapeuci itp.

Projekt programu powinien zawierać następujące elementy: nazwę i temat programu, wykaz osób realizujących program i odpowiedzialnych za jego wdrożenie, uzasadnienie realizacji programu w placówce (diagnoza problemu) oraz określenie jego celu i zakładanych rezultatów, miejsce i termin realizacji, oznaczenie grupy celowej, harmonogram poszczególnych działań wraz z opisem sposobu ich realizacji, szczegółowy kosztorys z podziałem na źródła finansowania programu, określenie sposobu  ewaluacji programu.

 W ramach realizacji ww. programów szkoły mogą otrzymać środki finansowe m.in. na zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i przyrządów, dofinansowanie do zajęć rekreacyjnych, konkursów oraz ewentualnie kosztów zatrudnienia (w ramach umowy cywilno- prawnej zawartej przez szkołę) specjalistów, którzy wspierać będą realizację programu.

Projekty należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 18 marca 2015 ( liczy się data stempla pocztowego ).