Remont drogi Marcinkowo - Purdka


Rozpoczęły się roboty remontowe pasa drogowego na drodze gminnej prowadzącej z Marcinkowa do Purdki.

Staraniem wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego i podstawowym celem remontu nawierzchni drogi jest usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.

W ramach planowej inwestycji przewiduje się:

- roboty przygotowawcze,

-odtworzenie istniejącego odwodnienia przy użyciu istniejących rowów drogowych,

- profilowanie istniejącej nawierzchni z nadaniem jednostronnego spadku,

- remont nawierzchni z kruszywa,

- budowę przepustów pod zjazdami,

- ścinanie i uzupełnianie poboczy,

- roboty wykończeniowe.

Jest to pierwszy etap remontu drogi w ramach istniejącej dokumentacji projektowej „Remont drogi gminnej w msc. Marcinkowo do msc. Purdka” finansowany z budżetu gminy. Kolejne etapy będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania m.in. ze środków unijnych i krajowych.