Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE


Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń (na wniosek właściciela) posiadaczom i hodowcom zwierząt z terenu powiatu olsztyńskiego, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków, ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gs_wn_o_rejestracje_zwierzat )zawierający informacje i dokumenty zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody:

 1. imię, nazwisko i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę
 2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
 3. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
 4. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 5. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
 6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
 7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
 8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
 9. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 10. numer i datę wydania:
  a)zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  b)zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  c)dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
  d)innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w pkt 10.
W przypadku zmiany danych, zamieszczonych w wydanym przez starostę dokumencie rejestracyjnym, należy złożyć wniosek (gs_wn_o_wykreslenie_z_rejestru_zwierzat), w którym określa się przyczynę i treść zmiany danych oraz załączyć pierwotny dokument potwierdzający wpisanie do rejestru zwierząt wydany przez starostę.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia zwierzęcia, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wniosek powinien być podpisany przez właściciela lub pełnomocnika. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł,

Termin odpowiedzi: Po dostarczeniu wniosku z niezbędnymi dokumentami i opłatą, zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. Konieczny odbiór osobisty ze względu na pisemne potwierdzenie danych zawartych w zaświadczeniu.

Podstawa prawna:

 Pracownicy odpowiedzialni

Mariola Hegier
Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 230
telefon: 89 521 05 18
godziny pracy: 7:00 – 14:00