Realizacja zadań związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Treść urzędowa:
Realizacja zadań związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ( WORD , PDF).
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. Projekt zagospodarowania działki sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (1 egzemplarz – oryginał, pozostałe 2 egzemplarze – kopie).
 2. Wypis i wyrys z ustaleń z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący danego terenu, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
 4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od zarządzających tymi sieciami np. wodociągową, gazową, energetyczną.
 5. Upoważnienie w przypadku osoby innej niż inwestor oraz opłata skarbowa.
 6. Uzyskane uzgodnienia od zarządców dróg publicznych krajowych lub wojewódzkich.
 7. Wykaz współrzędnych punktów załamania nowo projektowanych elementów.

Do wglądu:
Mapy do celów projektowych (oryginał)

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa:
  W przypadku złożenia upoważnienia do wniosku podlega ono opłacie skarbowej.
 2. Opłata za uzgodnienie – ustalana jest zgodnie z tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. Nr 37, poz. 333).

Termin odpowiedzi: Do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 30 dni od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333).

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Pracownicy odpowiedzialni