wtorek, 17 Maj 2022 , imieniny obchodzą: Brunon, Paschalis
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Biskupcu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Biskupcu

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na obszarze miasta Biskupiec:

1) nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0019 ha, nr działki 217/18 Bi, nr KW 4363/0, zabudowana budynkiem śmietnika o powierzchni użytkowej 15,5 m2.
Cena wywoławcza: 17 343 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT), wysokość wadium: 1 735 zł, minimalna wysokość postąpienia: 180 zł.

2) udział 1/10 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej zaplecze komunikacyjne budynków garażowych oraz budynku śmietnika, o którym jest mowa w pkt 1; obręb miasto Biskupiec, nr działki 217/28 Bi, powierzchnia 0,0289 ka, nr KW 24864/8. Cena wywoławcza: 2 036 zł (+ 23% podatku VAT), wysokość wadium: 204 zł, minimalna wysokość postąpienia: 30 zł.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w pośredniej strefie Biskupca, w odległości 0,5 km na północ od centrum miasta przy ul. Armii Krajowej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz zabudowa usługowa. Dojazd do nieruchomości zapewnia droga osiedlowa o nawierzchni asfaltowej, na odcinku 60 m od ul. Armii Krajowej. W zasięgu przedmiotowych nieruchomości znajdują się sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Budynek śmietnika, który posadowiony jest na działce nr 217/18 bezumownie użytkowany jest przez współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 5A w Biskupcu. Wspólnota Mieszkaniowa dotychczas ponosiła nakłady na śmietnik.

Poza ww. bezumownym użytkowaniem, nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż działki nr 217/18, zabudowanej budynkiem śmietnika może nastąpić jedynie wraz z udziałem 1/10 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 217/28 niezbędnej do jej obsługi.

Działki nr 217/18 i 217/28 położone w obrębie 4 miasto Biskupiec zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach budynku lub w obiektach wolnostojących.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 2 lutego 2017 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. o godzinie 10:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala nr 206.  

W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie). Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym. Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie pod numerem 89/521-05-29.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 3.01.2017 r. do 3.02.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

Do pobrania: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym – obr 4 miasto Biskupiec

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji