Przetarg na sprzedaż działek - Powiat Olsztyński
piątek, 1 Lipiec 2022 , imieniny obchodzą: Halina, Marian
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Przetarg na sprzedaż działek

Przetarg na sprzedaż działek

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza II Przetarg Ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek położonych w obrębie 6 miasto Olsztynek, Powiat Olsztyński, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

 Lp. Oznaczenie według ewidencji
gruntów
Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

Minimalna wartość postąpienia

 

numer działki (ha) użytek
 1. 149/1 0,1095 RV OL1O/00075149/5

60 000,00 zł

+ 23% VAT

6 000,00 zł

600,00 zł

 

 2. 149/2 0,1021 RV OL1O/00075149/5

65 000,00 zł

+ 23% VAT

6 500,00 zł

650,00 zł

 3. 149/3 0,0822

RIVa

RV

OL1O/00075149/5

60 000,00 zł

+ 23% VAT

6 000,00 zł

 

600,00 zł

 

 4. 149/4 0,0822 RIVa OL1O/00075149/5

60 000,00 zł

+ 23% VAT

6 000,00 zł

600,00 zł

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 6.12.2018 roku.

Wyżej wymienione nieruchomości są niezabudowane, położone w peryferyjnej strefie Olsztynka, w południowej części miasta. Działki znajdują się na obrzeżach dzielnicy o zabudowie mieszkalnej niskiej intensywności, w pobliżu terenów kolejowych i ogródków działkowych. Dojazd ulicą Sienkiewicza o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej.

Na działce nr 149/1 znajduje się słup i napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Teren przedmiotowej działki jest niezagospodarowany, porośnięty trawą i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działka ma kształt zwarty, regularny, trapezoidalny.

Działki nr: 149/2, 149/3 i 149/4 są niezagospodarowane, porośnięte krzakami głogu, zdziczałymi drzewami owocowymi i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny bądź zbliżony do prostokątnego.

W bezpośrednim zasięgu przedmiotowych nieruchomości znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina Olsztynek uwzględniła podłączenie działek nr 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które zostaną wybudowane przy realizacji zdania pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Olsztynku”. Po zrealizowaniu przez Gminę Olsztynek ww. inwestycji, istniejąca kanalizacja sanitarna biegnąca obecnie przez zbywane działki będzie nieczynna, przewidziana do ewentualnej likwidacji na koszt nabywcy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek działki nr: 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 oznaczone są symbolem MN-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 11 lutego 2019 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 roku

1. na działkę nr 149/1 o godz. 900

2. na działkę nr 149/2 o godz. 1000

3. na działkę nr 149/3 o godz. 1100

4. na działkę nr 149/4 o godz. 1200

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru   w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.

Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie pod numerem 89/521-05-29.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 10.01.2019 r. do 10.02.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

image_pdfimage_print
10 / 01 / 2019

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji