Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości


Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 271/16, 272/74 i 272/105 o łącznej powierzchni 1,1275 ha.
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00075792/7.

 

Sprostowanie ogłoszenia
o I przetargu ustnym nieograniczonym – DOC  ODT

 

Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów na działce:

1) nr 271/16 o powierzchni 0,0129 ha znajduje się użytek – grunty orne „RV”,

2) nr 272/74 o powierzchni 0,0305 ha znajduje się użytek – grunty orne „RV”,

3) nr 272/105 o powierzchni 1,0841 ha znajdują się niżej wymienione użytki:

- nieużytki „N” o powierzchni 0,4288 ha,

- pastwiska trwałe „PsV” o powierzchni 0,1303 ha,

- grunty orne „RV” o powierzchni 0,5250 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie strefy peryferyjnej zabudowy przemysłowej miasta Dobre Miasto oraz zabudowy mieszkalno-usługowej obrębu Nowa Wieś Mała. Teren nieruchomości ogrodzony jest płotem z siatki wspartej na słupkach stalowych z dwiema bramami wjazdowymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość znajduje się również w granicach terenów inwestycyjnych Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Dobre Miasto – kompleksy Fabryczna i Spichrzowa. Na działce nr 272/105 znajduje się nieużytek, stanowiący obniżenie terenu. W części południowej od strony ulicy nieużytek jest osuszony i wyrównany. W zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna obejmująca sieci: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną.

Działki nr 271/16, 272/74 i 272/75 położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto ww. działki znajdują się na terenach produkcji, usług i handlu oznaczonych jako kierunki rozwoju, w miejskiej strefie polityki przestrzennej.

Nieruchomość przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na cele zabudowy produkcyjnej, usługowej lub handlowej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 339 941,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych) + 23% VAT.

Wylicytowana cena będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

  –  pierwsza opłata – 25% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23% VAT,

  –  opłaty roczne – 3% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23% VAT

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) – 2 lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

termin zakończenia zabudowy (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym) – 4 lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

W przypadku niedotrzymania terminów zabudowy, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 24 stycznia 2018 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniesie zabudowy w terminie w niej określonym.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie pod numerem 89/521-05-29.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 28.12.2017 r. do 26.01.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz zamieszczeniu na stronach internetowych:

Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Biuletynu Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowy Monitor Urzędowy.