Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Treść urzędowa: Wydawanie decyzji w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gn_wn_przeksztalcenie_prawa_uzyt_wiecz.rtf ) powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Numer telefonu.
  4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  5. Numer księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4.
  6. Podstawa nabycia prawa użytkowania wieczystego.
  7. Oświadczenie o sposobie wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (jednorazowo lub w ratach).

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:

  1. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Termin odpowiedzi:

  1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży

Pracownicy odpowiedzialni