Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Treść urzędowa:
Wydawanie decyzji w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gn_wn_przeksztalcenie_prawa_uzyt_wiecz.rtf ) powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania.
3. Numer telefonu.
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
5. Numer księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4.
6. Podstawa nabycia prawa użytkowania wieczystego.
7. Oświadczenie o sposobie wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (jednorazowo lub w ratach).

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:
1. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 4.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
5 zł na wniosek i 0,50 zł za każdy załącznik.
Ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej
(j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

3. Opłata za ustanowienie hipoteki w przypadku wniesienia opłaty za przekształcenie w ratach.

Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji
Pracownicy odpowiedzialni
  • Jerzy Salamon
    - Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji
    Biskupiec ul. Niepodległości 4a pok.39
    telefon: 715 23 22
    godziny pracy: 7-15