PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI


Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkowaniami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa, mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (link do wniosku na stronie BIP). Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię, nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Numer telefonu.
  4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  5. Numer księgi wieczystej nieruchomości wymienionej w pkt 6. Podstawa nabycia prawa użytkowania wieczystego.
  6. Oświadczenie o sposobie wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (jednorazowo lub w ratach).

Do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (link do rachunku do wnoszenia opłaty skarbowej).
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala się na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcom prawnym, zgodnie z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (jt. Dz. U. 2012, poz. 83) w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje 50 % bonifikata od opłaty za przekształcenie. Ulga udzielana jest na wniosek zainteresowanego.

Przekształcenie następuje w wyniku decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Joanna Mirowska
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 106,
tel. 89 523 28 86