Przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd i naliczanie należności z tytułu trwałego zarządu.


Treść urzędowa:
Prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd i naliczanie należności z tytułu trwałego zarządu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o ustanowienie trwałego zarządu powinien zawierać:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów.
  2. Położenie (miejscowość, gmina) powierzchnię oraz opis nieruchomości.
  3. Cel i okres na jaki nieruchomość ma być oddana w trwały zarząd.

Opłaty:

  1. Opłata skarbowa – brak.
  2. Opłata za zarząd wynikająca z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży

Pracownicy odpowiedzialni