Przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd i naliczanie należności z tytułu trwałego zarządu.


Treść urzędowa:
Prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd i naliczanie należności z tytułu trwałego zarządu.
Wymagane dokumenty:
Wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o ustanowienie trwałego zarządu powinien zawierać:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów.
2. Położenie (miejscowość, gmina), powierzchnię oraz opis nieruchomości.
3. Cel i okres na jaki nieruchomość ma być oddana w trwały zarząd.
Opłaty:
1. Opłata skarbowa – brak.

2. Opłata za zarząd wynikająca z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji
Pracownicy odpowiedzialni
  • Jerzy Salamon
    - Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji
    Biskupiec ul. Niepodległości 4a pok.39
    telefon: 715 23 22
    godziny pracy: 7-15