Przedłużony termin składania wniosków o stypendia


Informujemy, że w związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym w kraju, a także w odpowiedzi na liczne wnioski osób zainteresowanych Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” postanowiła przedłużyć termin składania wniosków o przyznanie stypendium do 7 września 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Przypominamy, że wnioski wraz z załącznikami należy kierować listownie na adres:
Fundacja FZO
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn,
z dopiskiem „wniosek”.

Wnioski:
Wzory wniosków do druku można pobrać tu: (kliknij), są one także dostępne na fanpage’u Fundacji: https://www.facebook.com/fundacjafzo 
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów skorzystać mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 24 roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyna). Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium:
- absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;
- absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,75 na świadectwie,
- studenci – średnia ocen 4,00, zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:
– W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
– Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności, zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP).

Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z dwóch elementów (3 strony), muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Do wniosku wpisuje się wszystkie dane wnioskodawcy, NIE RODZICA! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2019/2020). Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.
Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji, tel. 89 521 05 69.
Uwaga! FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.