Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę Olsztyńskiego


Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

Uwaga:
Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), to będą one potrzebne.

Również w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), to w regulaminie należy określić tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

Ewidencja

W ewidencji zamieszcza się:

Zmiana danych

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, o których mowa powyżej, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Stowarzyszenie zwykłe ma również obowiązek informować organ nadzorujący o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu i członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wymagane dokumenty
pisemny wniosek o wpis do ewidencji
wniosek powinien zawierać:

 1. datę jego sporządzenia,
 2. adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),
 3. pełną nazwę stowarzyszenia i dokładny adres jej siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 4. podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany).

do wniosku należy dołączyć:

 1. założeniu stowarzyszenia,
 2. przyjęciu regulaminu,
 3. wyborze przedstawiciela lub zarządu,
 4. ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej.
 1. imię i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. miejsce zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis.

Procedura likwidacji
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego postanowili zlikwidować stowarzyszenie i zakończyć swoją działalność powinni na walnym zebraniu członków:

Uchwała powinna określać:

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia (art. 38, 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach),

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia likwidator:

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego likwidator składa:

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji prowadzonej przez Starostę nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia. Starosta powiadomi o tym pisemnie likwidatora.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu/wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta wzywa do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd otrzymuje pismo o dokonaniu wpisu/wykreślenia z ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Pismo może być odebrane osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu/wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis/wykreślenie lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Opłaty
Złożenie wniosku o wpis, wykreślenie z ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.
Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy organu podatkowego:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat, Numer rachunku bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227; PKO Bank Polski S.A.

Informacje dodatkowe

Dokumenty należy składać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub osobiście na Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesantów lub w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego. Składane dokumenty powinny być oryginalne, podpisane oraz czytelne.

Ponadto stowarzyszenie musi:

WAŻNE
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Podstawy prawne:

Pracownicy odpowiedzialni:
Anita Spychalska – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
telefon: (89) 523 28 80
godziny pracy: 7-15

Wzory wniosków/dokumentów do pobrania