Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.


Treść urzędowa:
Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wywłaszczenie powinien zawierać:

 1. Nazwę i adres siedziby wnioskodawcy.
 2. Oznaczenie nieruchomości z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów.
 3. Cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna.
 4. Powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część – powierzchnię tej części i całej nieruchomości.
 5. Dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania.
 6. Lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali.
 7. Właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – włdającego nieruchomością zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów.
 8. Osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości.
 9. Nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje.
 10. Inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:

 1. Dokumenty z przebiegu rokowań.
 2. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości.
 4. Odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
 5. W razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej ksiegi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa – brak.
 2. Wnioskodawcę obciążają koszty odszkodowania.

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych

Pracownicy odpowiedzialni