Program Ochrony Środowiska do konsultacji


Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad opracowaniem dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku”.

Obecnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Zarząd Powiatu w Olsztynie prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Z treścią obwieszczenia o konsultacjach społecznych i projektami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej bip.powiat-olsztynski.pl w zakładce ochrona środowiska — link do odnośnika.