Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)


Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (do wglądu)
2. Wniosek (składamy osobiście)
3. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, pozycja frontalna*
4. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców
5. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat.
6. Kserokopia prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)
7. Orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE

* kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011.127.721)
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Czas oczekiwania:

Profil kandydata na kierowcę wydaje się w terminie do 2 dni roboczych, z wyjątkiem osób posiadających prawo jazdy wydane przez inny urząd ( termin załatwienia sprawy około 2 tygodni).

Uwagi:

Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę składa się osobiście