poniedziałek, 18 Styczeń 2021 , imieniny obchodzą: Malgorzata, Piotr
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska– art. 180 i art. 180a, pozwolenie
na wytwarzanie odpadów jest wymagane dla instalacji, której eksploatacja powoduje wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie
na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek (wzory dokumentów do pobrania – na dole strony):

Wniosek zawiera:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności
poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie
z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b (należy wskazać
czy na terenie zakładu jest jedna czy więcej instalacji);
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (z podaniem numerów
działek ewidencyjnych, obrębu oraz gminy);
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (należy określić do czego służy instalacja, jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji, jakie procesy zachodzą na tych urządzeniach i w tej instalacji, dane muszą odzwierciedlać maksymalną zdolność produkcyjną instalacji lub urządzeń, opisy stosowanych procesów technologicznych muszą wskazywać wielkości zużycia surowca, możliwości produkcyjne instalacji oraz miejsca wytwarzania odpadów. informacje w tym punkcie muszą wskazywać czy instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czy instalacja wymaga innych pozwoleń (np. pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub czy instalacja wymaga zgłoszenia, etc.) oraz właściwość rzeczową organu);
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji (należy wskazać czy przewiduje się inne
warianty funkcjonowania instalacji poza normalnym);
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań
ochrony środowiska (powinien wskazywać na jakim etapie tj. w którym miejscu instalacji,
w jakim procesie ile surowca wchodzi do produkcji, ile produktu na jakim etapie się uzyskuje
i jaka ilość odpadu na jakim etapie produkcji powstaje. Należy uwzględnić ilości w jednolitych
jednostkach wagowych lub w sztukach jeżeli zastosowanie jednostek wagowych jest
nieuzasadnione, a rodzaj odpadów określić zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów);
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie
normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych,
w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (należy wskazać dla warunków które
są i dla których przewiduje się, że zaistnieją);
11) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia
rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji (należy wskazać czy w ogóle taki tryb pracy
będzie miał miejsce);
12) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów (dotyczy wody, energii, ścieków, hałasu, odpadów, np. woda – wodomierze, energia – liczniki, odpady – karty ewidencji, etc., ochrona przeciwpożarowa dotyczy odpadów palnych – więcej informacji
w zakładce odpowiednio zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów);
17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części,
niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie (należy wskazać czy takie zdarzenie będzie miało
miejsce);
17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie
wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu
tej eksploatacji (należy wskazać czy takie zdarzenie będzie miało miejsce);
17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a
(należy wskazać czy dotyczy instalacji objętej wnioskiem);
18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (ustawa przewiduje max. 10 lat).
19) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został
nadany;
20) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się tylko i wyłącznie dla odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji,);
21) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu
roku (należy podać maksymalne ilości wynikające z podanej wcześniej maksymalnej mocy
przerobowej instalacji);
22) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
23) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów (należy wskazać co będzie dalej się działo z odpadami,
komu odpady będą przekazywane, etc.);
24) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów (miejsce – numer
ewidencyjny działki, miejscowość, obręb, gmina, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające
posiadanie prawa własności do terenu na którym magazynowane będą odpady – art. 25 ustawy
o odpadach, należy wskazać lokalizację miejsc magazynowania na terenie zakładu np. przy
budynku produkcyjnym, pod wiatą, w magazynie, etc., sposób – podając parametry
i charakterystykę należy wskazać w czym będą magazynowane np. w opakowaniach
jednostkowych, pojemnikach, workach big-bag, oraz wykazać zabezpieczenia miejsc
magazynowania pod kątem oddziaływania odpadów na środowisko);

I. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
3) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach
4) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
5) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka
zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164
lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

II. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy
Prawo ochrony środowiska.

III. Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy
dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

IV. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy
dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

V. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 221
Prawa ochrony środowiska.

Wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – zgodnie
z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów we wniosku
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, określone w art 42 ustawy o odpadach (zakres dokumentacji – patrz karta – zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów)
Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, a ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Wniosek o zmianę posiadanego pozwolenia musi spełniać wymagania formalne jak dla wniosku
o wydanie pozwolenia (art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska), ale tylko w zakresie planowanych zmian.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 2011 zł
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – 506 zł
Pozostałe – 506 zł
Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia (zmiana terminu lub rozszerzenia zakresu działalności) – 50 % stawki określonej od pozwolenia
Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia o kolejny rodzaj działalności –
100 % stawki określonej od pozwolenia)
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – 100 % stawki określonej od pozwolenia
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką na rachunek do opłaty skarbowej: Urząd Miasta Olsztyna numer konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie / zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej)
Celem potwierdzenia wysokości opłaty skarbowej należy dołączyć oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.
Termin odpowiedzi: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
art. 42 oraz art. 45 ust. 8 ustawy o odpadach

Pracownicy odpowiedzialni
Halina Skrzypczyk-Popowska
Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie pozwolenia (wzór)
Wniosek o zmianę pozwolenia (wzór)
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wzór)

image_pdfimage_print
20 / 11 / 2019

Zobacz również:

REJA 24

REJA 24

03 / 09 / 2020

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji