Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (formularz do pobrania (WNIOSEK), który powinien zawierać :

2. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu (inny dokument urzędowy stwierdzajacy zgon).

3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Opłaty:
Zwolnione z opłat.

Termin wydania pozwolenia:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia (po uzyskaniu opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.)

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny/Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich i Organizacyjnych

Pracownicy odpowiedzialni