Powstanie pierwsze przedszkole specjalne


W Żardenikach powstanie pierwsze na terenie powiatu olsztyńskiego przedszkole specjalne. Podczas ostatniej sesji radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie utworzenia oddziału w tutejszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Jak się zaopiekować dzieckiem cierpiącym na dysfunkcje rozwojowe? Jak mu pomóc, by możliwie szybko i skutecznie nauczyło się radzić sobie w codziennym życiu? Gdzie znaleźć najlepszą opiekę? To pytania, które rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami spędzają sen z powiek. Odpowiedzią może się stać przedszkole, w którym rehabilitacja pójdzie w parze z nauką.

- Zauważamy tendencję zgłaszania się do poradni psychologiczno – pedagogicznych rodziców z coraz młodszymi dziećmi, wśród których coraz liczniejsza jest grupa dzieci ze sprzężonymi i głębokimi deficytami rozwojowymi. Wczesne zaniedbanie edukacji ma konsekwencje w dalszych latach dziecka. Jeśli powstaną i utrwalą się nieprawidłowe reakcje, później bardzo trudno je wyeliminować, a w konsekwencji może dojść do opóźnienia w procesie terapii i edukacji – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Część dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dwa razy w tygodniu korzysta z półgodzinnych zajęć prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach. Rehabilitacja małych dzieci w tej formie wsparcia jest jednak niewystarczająca. Starsi uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami kształcą się w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy. Dzięki decyzji powiatowych radnych oraz porozumieniu powiatu z gminą Jeziorany, do ich grona dołączą młodsi koledzy. Od 1 września ruszy tu bowiem pierwsze przedszkole specjalne. Będą mogły do niego uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, cierpiące z powodu niepełnosprawności uniemożliwiających im korzystanie z przedszkoli ogólnie dostępnych.

- Baza lokalowa oraz zasoby kadrowe Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach pozwalają na rozszerzenie oferty edukacyjnej. Placówka posiada specjalistyczną, doświadczoną kadrę, która pozwoli na organizowanie oddziaływań stymulujących, usprawniających i kompensujących oraz przygotowujących dziecko do kolejnego szczebla edukacji. W ośrodku znajduje się wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne gwarantujące edukację integralną, nastawioną na aktywność dzieci oraz stymulację zmysłów. Nowa forma wychowania przedszkolnego zapewni specjalistyczną opiekę dzieciom, ale też da wsparcie ich rodzicom – tłumaczy starosta.

Nowe przedszkole ruszy już na początku września. – Zajęcia będą prowadzone przez 5 godzin, od 9 do 14, w tym czasie zapewnimy dzieciom dwa posiłki. Grupy mają być maksymalnie 5-osobowe. W codziennym planie znajdą się zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne i inne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia będą prowadzić oligofrenopedagodzy, psycholog, terapeuta specjalizujący się w Integracji Sensorycznej – opowiada Anna Chyżyńska, dyrektor SOSW w Żardenikach.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, a także z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami. Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do powiatowej placówki powinni skontaktować się z sekretariatem SOSW (89 718 10 23).

Na zdjęciach wychowankowie SOSW w Żardenikach: