Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego


 

logo


Podstawowym zadaniem Rzecznika jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

Biuro Rzecznika Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, pl. Bema 5, II piętro pokój nr 220. Rzecznik przyjmuje interesantów osobiście w poniedziałki w godz. 6.30-16.30 oraz piątki w godz. 14.30-16.30. Pisemną korespondencję do Rzecznika można pozostawiać w siedzibie Starostwa w Biurze Obsługi Interesanta lub wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Pozostałe dane kontaktowe: tel. 89 523 28 90,

adres e-mail: rzecznikkonsumentow@powiat-olsztynski.pl

Rzecznik uprzejmie informuje, że wiadomości e-mail będą rozpatrywane w ostatniej kolejności.

 

Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki. Zgłaszając się do rzecznika należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty mające wpływ na sprawę (umowę sprzedaży, paragon zakupu, faktury VAT, korespondencję prowadzoną z przedsiębiorcą, itp.).

Uwaga! Nowe przepisy o prawach konsumenta

W dniu 25.12.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Nowe przepisy konsumenckie odnoszą się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące. Wszystkie informacje na temat zmian znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Najważniejsze zmiany w prawach konsumenta to m.in.:

1. Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość z 10 do 14 dni, od otrzymania towaru.

2. Konsument w przypadku, gdy zakup okaże się być wadliwy może dochodzić swoich praw wybierając między: naprawą, wymianą, obniżeniem ceny i – gdy wada jest istotna – odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy (chyba że sklep niezwłocznie i bez uciążliwości dla niego wymieni towar na nowy albo usunie wadę). Jeżeli rzecz ponownie się zepsuje konsument może od razu odstąpić od umowy, warunek – wada musi być istotna.

3. Zakazane są dodatkowe koszty nakładane przez sprzedawców. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

4. Wydłużenie okresu domniemania istnienia wad w towarze z dotychczasowych 6 miesięcy do 1 roku.

Przydatne informacje

Konsumentem, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33¹§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

  2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

  3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.)

  4. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

  5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U 2007 r., nr 171, poz. 1206)

  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U.Nr 31, poz.258).

Konsumenci w sprawach dotyczących:

Przydatne linki:

Bezpłatna Infolinia Konsumencka – numer tel. 800 889 866 w godz. 9.00-17.00 (Bezpłatna infolinia działa do 30 kwietnia, po tym terminie planowana jest zmiana numeru )
Pytania kierowane drogą e-mailową pod adres: porady@dlakonsumentow.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/
Europejskie Centrum konsumenckie http://www.konsument.gov.pl
Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Olsztynie
http://www.ih.olsztyn.pl/
Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/
Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl