Powiat opracowuje Strategię Rozwoju


Starostwo Powiatowe w Olsztynie przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju. Będzie to pierwszy taki dokument dla Powiatu Olsztyńskiego. Samorząd chce go przygotować we współpracy z mieszkańcami, samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z definicją, strategia rozwoju jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd polityki rozwoju. To dokument wyznaczający kierunki i sposoby osiągania celu. W powiecie olsztyńskim część gmin taką koncepcję już opracowała, inne nad nią pracują.
Po raz pierwszy długoletnią strategię rozwoju opracowuje też Powiat Olsztyński.

- Wyszliśmy z założenia, że jasne określenie dokąd ma zmierzać powiat olsztyński i w jaki sposób, jest niezbędne. Strategia Rozwoju będzie kierunkowała nasze myślenie w perspektywie kilku lat, a nie tylko na realizację zadań bieżących. Opracowanie zostanie podzielone na kilka części. Pierwsza z nich to diagnoza stanu aktualnego. Chcemy przedstawić sytuację społeczno-gospodarczą w powiecie i porównać ją do innych, podobnych powiatów. Diagnoza będzie punktem wyjścia do sformułowania wizji rozwoju powiatu na lata 2016-2025. Chcemy wyznaczyć kierunki inwestycyjne m.in. w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej, służby zdrowia, edukacji, turystyki oraz przedsiębiorczości – tłumaczy starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Z dokumentu mają skorzystać w szczególności mieszkańcy i przedsiębiorcy. Wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu może pomóc np. w planowaniu przyszłości firmy. Jednym z istotnych założeń tworzenia strategii ma być współpraca ze społeczeństwem lokalnym. – Ten dokument ma służyć ludziom. Nie chodzi o napisanie broszury i postawienie jej na półkę. To ma być rzetelne opracowanie wizji w oparciu o głos mieszkańców, którzy wiedzą, czego potrzebują, czego im brak i jak widzą przyszłość miejsca, w którym żyją i pracują – przekonuje starosta.

Na początek olsztyńskie starostwo opublikowało ankietę elektroniczną. – To krótkie zestawienie pytań dotyczących jakości usług publicznych realizowanych na terenie powiatu, dostrzeganych problemów oraz oczekiwań wobec działań władz lokalnych. Ankieta jest anonimowa, a można ją wypełniać do 20 czerwca – mówi koordynator prac nad Strategią Monika Kur-Rydzewska.

Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas warsztatów tematycznych, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy powiatu, a także przedstawiciele m.in. instytucji, firm, służb mundurowych, oświaty i organizacji pozarządowych. 20 czerwca (poniedziałek) w godz. 10-13 w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa odbędzie się spotkanie poświęcone infrastrukturze technicznej, w tym zagospodarowania przestrzennego, drogom i transportowi, łączności, gospodarce wodno-ściekowej i odpadami, a także infrastrukturze elektroenergetyczne i gazowej oraz turystyki. 21 czerwca (wtorek) z kolei tematem konsultacji jest gospodarka, czyli potencjał i perspektywy rozwoju podmiotów gospodarczych, rolnictwo, leśnictwo, handel, budownictwo i warunki inwestycyjne. W środę 22 czerwca poruszone zostaną sprawy infrastruktury społecznej, w tym sytuacji demograficznej, zasobów dziedzictwa kulturowego, rynku pracy, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, oświaty i bezpieczeństwa publicznego.

Kolejnym krokiem w tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025 będzie spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu. Dokument ma być gotowy jesienią bieżącego roku.