Powiat myśli strategicznie


Zróżnicowane tempo rozwoju gmin powiatu olsztyńskiego, rosnąca liczba mieszkańców i starzejące się społeczeństwo – to największe wyzwania, jakim muszą sprostać samorządy powiatu olsztyńskiego i gmin na jego terenie w najbliższych latach. Taki obraz rysuje się po pierwszych tygodniach intensywnych prac nad strategią rozwoju, którą opracowuje Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Zgodnie z definicją, strategia rozwoju jest podstawowym narzędziem prowadzonej
przez samorząd polityki rozwoju. To dokument wyznaczający kierunki i sposoby osiągania celu. Na terenie powiatu olsztyńskiego część gmin taką koncepcję już opracowała, inne
nad nią pracują. Po raz pierwszy długoletnią strategię rozwoju opracowuje też samorząd powiatowy.
Wyszliśmy z założenia, że jasne określenie dokąd ma zmierzać powiat olsztyński, jest niezbędne. Strategia rozwoju będzie kierunkowała nasze myślenie w dłuższej perspektywie, a nie tylko na realizację zadań bieżących. Chcemy wyznaczyć kierunki inwestycyjne m.in. w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej, służby zdrowia, edukacji, turystyki oraz przedsiębiorczości – mówi starosta Małgorzata Chyziak.

Punktem wyjścia do formułowania wizji rozwoju na lata 2016-2025 jest diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej. Wyłania się z niej obraz powiatu, w którym stale rośnie liczba mieszkańców, organizacji pozarządowych i coraz szybciej rozwija się infrastruktura sieciowa. To pozytywna strona. Na przeciwległym biegunie znalazł się wzrastający wskaźnik obciążenia demograficznego, stagnacja osób objętych pomocą społeczną, a przede wszystkim nierównomierne tempo rozwoju gmin.

- Liczby wyraźnie wskazują, że najszybciej rozwija się wianuszek gmin wokół Olsztyna. Wśród nich liderami są: Stawiguda, Dywity i Gietrzwałd. Na ich tle gminy nie będące
w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy regionu, wypadają słabiej. Próba rozwiązania kwestii rozwarstwienia w tempie rozwoju społeczno-gospodarczego naszych gmin będzie dla nas największym wyzwaniem – stwierdza starosta.

Podobnego zdania są zaproszeni do dyskusji włodarze gmin. W rozmowach często pojawia się wątek turystyki i potrzeby wsparcia sektora małej przedsiębiorczości. Burmistrz Dobrego Miasta szansę na przyspieszenie gmin dalej położonych od stoicy regionu widzi w turystyce i kulturze. – Potrzebujemy elementu, który by nas wiązał. Być może powinniśmy stworzyć jedną, wspólną dla wszystkich gmin, markę turystyczną? – zastanawia się Stanisław Trzaskowski. Burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski z kolei stawia na nowe technologie w dotarciu z informacją o atrakcjach turystycznych i kulturalnych w powiecie.

Powiat Olsztyński kładzie duży nacisk na współpracę ze społeczeństwem. Pierwszą formą konsultacji społecznych była anonimowa ankieta internetowa, dotycząca jakości usług publicznych realizowanych na terenie powiatu, dostrzeganych problemów oraz oczekiwań wobec działań władz lokalnych. Ze wstępnej analizy badania wynika, że największe oczekiwania mieszkańców powiatu dotyczą rozwoju infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Duża część respondentów wskazała potrzebę stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego, np. w postaci stref ekonomicznych, czy inkubatorów przedsiębiorczości.

W Starostwie odbyły się trzydniowe warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządów, służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, a także urzędu pracy i organizacji pozarządowych. Podjęty został m.in. temat kształcenia zawodowego, promocji, profilaktyki zdrowia i konieczności ukierunkowania pomocy społecznej na jakość usług, a nie ilość placówek. Mowa była też o potrzebie zapewnienia opieki osobom starszym. Ważny głos w dyskusji stanowiły wypowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, podkreślających konieczność współpracy wewnątrz sektora pożytku publicznego.

Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i władze gmin zgodnie wskazują na konieczność spójności strategii powiatowej z planami rozwoju regionu, poszczególnych gmin i miasta Olsztyna. Taką potrzebę widzi też starosta. – Planujemy wziąć pod uwagę powstającą strategię Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – zapowiada Małgorzata Chyziak.

Wkrótce powstanie wstępna wersja koncepcji rozwoju powiatu. Ostateczny dokument ma być gotowy jesienią bieżącego roku.