Pojazd - zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego


I. Treść urzędowa:
Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stację kontroli pojazdów – po ustaniu przyczyny ich zatrzymania.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania (Wniosek)
1. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego z adnotacją „ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego” lub aktualne badanie okresowe (w przypadku zatrzymania za brak aktualnego badania)
2. Pokwitowanie zatrzymanego dokumentu.

3. Karta pojazdu (w przypadku braku zatrzymania dowodu rejestracyjnego za brak adnotacji)

4.  Dowód osobisty (do wglądu).

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu z depozytu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (do pobrania formularz), które podlega opłacie skarbowej (nie dotyczy najbliższej rodziny) w wysokości 17 zł

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.

IV. Termin odpowiedzi:
Niezwłoczne wydanie dowodu rejestracyjnego.

V. Tryb odwoławczy:
Nie podlega, czynność materialno-techniczna.

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: