Pojazd - zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu


I. Treść urzędowa:
Przyjmowanie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

II. Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie

(do pobrania formularz Zawiadomienie)
1. Kopia dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu,
2. Dowód osobisty (do wglądu).

3. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
4. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

III. Opłaty:
Opłata administracyjna: Brak

Opłata skarbowa:
- 17 zł za pełnomocnictwo

Zgłoszenie zbycia lub nabycia właściciel/właściciele dokonuje/ją osobiście lub w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (do pobrania formularz), które podlega opłacie skarbowej (nie dotyczy najbliższej rodziny) w wysokości 17 zł,na konto:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

Istnieje możliwość zawiadomienia tut. Urzędu o zbyciu pojazdu w formie listownej, elektronicznej (ePUAP) lub złożenia zawiadomienia w skrzynce podawczej Urzędu.

IV. Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

V. Tryb odwoławczy:
Brak

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: