Pojazd - wyrejestrowanie pojazdu


I. Treść urzędowa:
Wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właścicieli w wypadkach określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania (Wniosek o wyrejestrowanie)
1. Zaświadczenie o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu,
2. W przypadku kradzieży:
- zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży, lub
- postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
- stosowne oświadczenie (do wypełnienia przy urzędniku).
3. W przypadku wywozu pojazdu z kraju:
- umowa potwierdzająca zbycie pojazdu za granicą, lub
- kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą,
- stosowne oświadczenie (do wypełnienia przy urzędniku).
4. W przypadku demontażu pojazdu za granicą:
- dokumet potwierdzający kasację pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- tablice rejestracyjne.
5. W przypadku udokumentowanej utraty pojazdu bez zmiany właściciela:
- potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- dowód uiszczenia opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

6. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
7. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
- 10 zł za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (do pobrania formularz), które podlega opłacie skarbowej (nie dotyczy najbliższej rodziny) w wysokości 17 zł (opłatę również wnosimy na konto Urzędu Miasta Olsztyna)

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

IV. Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, po przedłożeniu stosownych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni